منتظرم تا انتظار به سر بکشد

منتظرم تا انتظار به سر بکشد

مطلبی برای این موضوع نوشته نشده است